U sp’tal’

È notoria la situazione degli ospedali in genere e del nostro in particolare. Questa poesia, attraverso la satira, racconta, pres­sappoco, ciò che potrebbe accadere al malcapitato che, per sua sfortuna, è costretto a farsi ricoverare.

Accom’ stam’ josc’ cumb’nat’
ca sciam’accom’ e pap’r’ sparat’,
cu p’ricul’ ca passamì tuttì i ddej
d’avè nu colp’, n’incident’o malateje,

c’ pour’nan jè a tà personalment’ ,
ma cap’t a n’attan’, a n’ameich’, a nu parent’,
na dej o l’alt’, buon’o mal’,
ha ma trasì ch’ fforz’ jind’ o sp’tal’!

C’ nan sì tou malat’, ch’ fr’toun’
ma a scì a truè soltent’ a qualche joun’,
ha scì de ssous’ sol’ c’ha sapout’
andò stu pov’riddì sté as’ch’nnout’,
p’r’cè c’ pienz’ ca l’ha truè tu stess’,
m’ scioch’ pour’ a cap’ ch’assì fess’!

Na volt’,  mba R’ggier’ Decorat’
ca sciuv’lett’ p’r’cè s’ err’ mbriacat’,
s’ccom’ cul’ nderr’ s’ n’ scett’,
rumbett’ u marciappiet’ cu cuzzet’.I facern’ tann’ stess’ nu v’rbal’
e u purtern’ ca mbulanz’ jind’ o sp’tal’.

Mò, ch’ truè nu postì a mba R’ggier’
furn’ chiamat’ trentadu’ mb’rmiir’.
Sciev’n nnanz’ e rat’ accom’ e pazz’
i portantein’ ch’ mba R’ggiir mbrazz’,
fein’ a quann’ Suora Giuseppein’
diss’: – “E’ capeit’, m’ttit’l’ jind’ a cucein’!”

A n’ameich’ ca fu ricoverat’
p’rcè na garz’ assè s’err’ abbuttat’,
u putern’ a dej appirs’ s’st’mè
nziim e femn’ ch’avev’na sgravè!

A joun’, ca mò mor’ e mò nan mor’,
l’hann’ meis’ a r’quest’ jind’ a scenzor’,
e s’ccom’ cudd’, a mort’ nan s’arrenn’,
mò jav’ giè tre dej ca sal’ e ascenn’!

Stè fett’ appost’ appost’ nu repart’
andò i malat’ vann’ a sc’què e cchert:
tra foum’, cicch’, fav’ e nucellein’,
t’ par’ ca trasout’ jind’ a cantein’!

I malat’ ca s’ pot’n’ jalzè,
in corridoj vann’ a pass’ggè
ch’ sti piggiam’ nuov’ ch’hann’ assout’
t’ par’n’ tutt’ quant’ ch’ na tout’.

D’estat’, cert’ volt’, molta gent’
s’ mett’n’ i piggiam’ trasparent’
da satt’ nan s’ mett’n’ i mutand’
e i veit’ ch’ sti sort’ vuozz’ nnand’!

Chi fem’n’ jè a medesima sunat’
ch’ tutt’ sti vestagl’ colorat’
e s’ccom’ sono a form’ d’ kimon’,
t’ par’ nu sp’tal’ du Giappon’!

Ma tutt’ chiss’ ccos’ nan sa nient’
p’rcè i ricoverat’ sa i parient’…
u uaj u pass’ quas’ certament’
c’ cat’ malat’ tou personalment’…
e com’ è ditt’ preim’, buon’ o mal’,
ha scì ch’ fforz’ a sbatt’ jind’ o sp’tal’!

Preim’ d’ tutt’, accom’ arreiv’
senza mengh’ legg’ e screiv’,
a ndr’sett’ du’ p’rsoun’,
giè t’ spand’n’ i calzoun’!

N’alt’ e joun’ s’ jalz’ i man’ch’
e ti fa l’antitetan’ch’.
Nu mb’rmier’ appen’ assunt’,
s’ pr’par’ a mett’ i punt’…
ci t’ stenn’ sop’ o liett’…
ci t’ lav’ i dò calziett’…
ch’ na fuorc’, all’improvveis’,
giè t’ taggh’n’ a cammeis’…
t’hann fett’ giè u passegg’
ch’ mannert’ a fert’ i regg’…

Nzamm, dop’ mengh’ tre m’nout’
tou stè gè tutt’alla nout’!
Fein’ a quann’ nu dottor’,
ass’ttat’ a scr’vanej,
addumann’ a malatej…
e c’ t’ dann’ a facoltè
d’ putert’ fé parlè,
put’ deic’ a stu dottor’
co’ malat’ stè addoffor’!

Quann’ pò, tras’ u malat’
ciò che e ditt’ u fann’ arrat’
e t’ mann’, immantinent’,
a fé tutt’ i certament’ e repart’ superior’….
ma stè rutt’ l’ascensor’!

E tou, po’, ca nan t’ feit’
d’ nan stè mangh’ all’embiit’,
tutta quant’ sta saleit’
t’ l’ha fell’ afforz’ a piit’.
E c’ stiiv’ non c’è mmal’,
dop’ tutt’ chidd’ scal’
ca salout’ ritt’ e stuort’,
arruat’ quas’ muort’!

Mentr’ tou stè a bucch’ggè,
vin’ sub’t’ a sapè
ca dè liett’ nan stè…
e c’ vu’ jess’ s’st’mat’
ca pacienz’ a scenn’ arrat’:
stè soltant’ nu l’ttein’
o repart’ di cretein’…
e tou, allor’, di’: – “Che chezz’..
dop’ tutt’ sti strapezz’,
m’ mannat’ mezz’ e pezz’?”

Quann’ po’ ha truat’ u liitt’,
e accumminz’ avè r’ggittì,
e r’puus’ sop’ o fiengh’,
tras’ u preim’ a luè u sengh’!
Fac’ sett’ o jatt’ bouch’…
jess’ u sengh’ e nan l’assouch’
fac’ russ’ e pò’ s’ nghezz’
lav’ a mmall’ e cheng’ u vrezz’!

Tan’ l’ach’ ch’ass’meggh’
com’ c’ t’ness’ a ssuggh’
e tann’ u veit’ chiar’ chiar’
ca faciav’ gè u scarpar’!

Tre m’nout’ d’intervall’
e t’annuc’n’ u pappagall’
ch’abb’sogn, crè matein’,
fé l’esam’ d’ l’orein’.

Mò, c’ tou na stè ab’tuat’
a fé a pipì stenn’ culcat’…
(dat’ pour’ che in famigl’
nan s’ pisc’ jind’ e buttigl’…)
ch’ mezz’or’ tou ruman’
ch’ stu cos’ mezz’ e man’…
a mbr’mar’ dirimbett’
ca t’ uard’ e ca t’aspett’…
tou t’ spriem’, ma acch’ssì
nan t’ van’ a fé pipì…

Ma c’ cap’t’ – p’ ccas’ –
ca riesc’ a fé na cos’,
a dej appirs’ jè l’avveis’
ca stè ngint’ d’ tre meis’!

Suor’Antonia, furia e frett’,
vol’ afforz’ fé a perett’    
ca vr’gogn’ tou fé russ’
e u l’nzul’ nan l’allass’,
ma addumann’ titubant’:
– “Nan m’ puot’ dè u purgant’?”

Ca mbortanz’ n’alt’ e joun’,
deic’: – “Tou ta stè d’scioun’!”
e, v’stout’ tutt’ a biang’,
teir’ arrat’ l’alt’ sangh’.

Vat’ a r’logg’ ca sà i cingh’
e t’allazz’ na s’ringh’!
S’ n’ vè tutt’ ngazzat’
e t’ lass’ scum’gghiat’.
…e tou ha p’gghiat’, jind, a mezz’or’
a brongheit’ e u raffr’ddor’!

Po’, l’addett’ alla cucein’,
non angor’ collegat’,
port’ u brot’ ca pastein’,
nziem’ o nierv’ ca nzalat’
ca t’ par’, sull’istant’,
che hanna acceis’ n’elefant’!

Tou v’denn’ stu tramot’
e assaprenn’ cudd’ brot’
ch’ sta chern’ scura scour’,
si’ p’gghiat’ da pagour’
e addumann’ serij serij:
– “U dottor’, quann’ van’?”

T’ r’spann’: – “E’ sciout’ in ferij
van’ all’alta s’tt’man’!”
A stu punt’ jè i sc’kanej
e t’ pass’ a malatej!
Sol’ na cos’ stè da fé:
mitt’ a firm’ e t’ n’ vè!
Chedd’ ca vist’ giè t’avest’:
CI HA MURI’, VA MUORR’ A CHEST’!

Tant’, ci jè d’stein’ ca murì,
andò creit’ ca fuscì?
Voi, intant’ ricercat’
d’ stè semb’ cautelat’
nan cadeit’ mè malat’
tocca ferr’  e na grattat’.
 http://ginogarribba.myblog.it/media/00/02/1594722255.mp3

U sp’tal’ultima modifica: 2011-09-09T13:04:00+02:00da prof_giga
Reposta per primo quest’articolo

Lascia un commento