U ppan’ d’ na volt’

Per riportarci indietro nel tempo, alla ricerca delle nostre tradizioni, non dobbiamo dimenticare l’impegno, l’amore e la fatica che facevano le donne quando il pane si faceva in casa. Questa poesia descrive, appunto, il ricordo di questo avvenimento per averlo vissuto personalmente e che, ancora adesso, provoca una sensazione di infinita nostalgia.

Stanott’, a casa vecch’ m’è sunnat’…

a cas’ andò nascibb’, ahimè, tant’ann n’drat’.

M’ arr’cord’ ca stav jind’ a cucein’

Na sort’ camera grenn’

e non u cuc’nein’ ca fenn’ mò sti fess’

che a chem’r’ chiù grenn’ va d’vn’dat’ u cess’.

 

E a cucina nost’ – a tengh’ angor’ a ment’ –

non jerr’ na cucein’, ma nu monument’.

Tutt’ arr’camat’ d’ vr’giòl’,

ca ogne matein’, quann’ assav’ u sol’,

s’allum’nav’ l’arij com’ avissr’r app’cciat’ 200 lampadarij!

 

Mbacc’ o mour’, arr’ngat’, stev’n’ i tìanidd’,

a sartasc’n’, a ramar, u caccavidd’…

e u cuverch’ d’nu caldaron’,

luc’tat’ da nonn’ ca ran’ e cu l’mon’,

m’ purtav’ all’andrat’ cu p’n’ziir

com’ foss’ u scout’ ca t’nev’n’ i uerriir.

 

Accatastat’ a nu candon’, i legn’ e a ppicciator

ca ng’ dav’ mest’ Mingh’ u tr’n’tor…..

ma la cos chiù important’ jind’ a cucein’,

jerr certament’ u secch’ da farein’!

 

Stu sacch’ jerr ‘ u simb’l da cas

pr’cè da cudd’ secch’ assav’ tutt’ cos’

i trucchl’, i cavatidd’, i strasc’nat’, i ffritt’l’, i taredd’, i cart’ddat’…

e a cos’ chiù essenzial’ ch’ tutt’ i cristian’,

d’jind’ a cudd’ sacch’ assav’ u ppan’!

 

E a famiggh’ abbest’ co v’dav’,

stav’ tranquill’ e nan-s’ scumb’dav’!

 

U ppan’, a ccas’ – alman’ l’arr’cord’ jej –

s’ faciav’ quas’ semb’ u lun’dej.

Mammè s’jalzav’ e cingh’ da matein’

e citta citt’ sciav’ jind a cucein’.

A chedd’or, d’ viern’, jjerr oscour’ angor’

e mmezz a strat’ meng’ nu r’mor’…

Ogne tant’ nu trajein sbaculiat’,

d’ nu zappator’ appapazzat’,

ch’ nu cacciul’ satt’ ngat’nat’, passav’..

e a picch’ a picch’, po’, s’alluntanav’

 

Cert’ volt m jalzav’ pour’jej n’ziem’ a mammè

fors’ ch’ aiutell’. ..oppour’ ch’ v’dè…

e avav’ tutt’ i volt’ l’impression’

che a cos’ procurav’ un’emozion’!

 

Mammè jerr nu poch’ minutein’

e spar’sciav’, quas’ nnanz’ a sta farein’,

ma, s’ccom a fé u ppan’ jerr’ important’,

s’ trasfurmav’, add’v’ndav’ na giagant’!

 

Sciav’ svelt nnanz’ e rat’

tutta pres’ e affr’c’ddat’,

p’r’cé tutt’ da jedd’ d’p’ndav’

ci u ppan’ v’nav bun’ e s’mangiav’!

S’stmav’ u tav’lier’ azz’ccat’ o tavulein’…

a s’tell’ ch’ na man’ ch’ cern’ po’ a farein’…

a zuppiir’ pr’parav’ andò stav’ gè u’ cr’scent’

e p’gghiav’ l’acqua calt’ ch’err fett’ gè bullent

e po’…preim’ d’ mbastè stu sant’ pan’…

faciav’ sop’ a croc’ e s’vasav’ a man’!

 

A fateich’ ca faciav’ ch’ fé u mbast e a gram’nè,

na’ stev’n’ tr’neis’ ca a’ putev’n’ paghè!

a forz’ ca m’ttav’, ogne stìzz’ d’ s’dor

jerr’ tutta tenerezz’ ca dav’ o ppan’ chiù sapor!

 

Na volt’ fett’ stu paston’,

l’arravugghiav’ jind’ o falc’tton’

e l’accum’gghiav’ ca stessa pr’mour’

com’ c’ fuss’ stat’ nu criatour

e mo’ mo’, picch’ ng’ mangav’

ca ch’ na man’ s l’accar’zzav’!

 

Tann stess’ s’ s’ndav’ da lundan’

a’ voc’ du’ furnar’ – “C’è fett’ u ppan’?”

S’affacciav’ na uituj ch’ nu sort’ piett’

ca vulav’ a tav’l a tre panitt’;

comà Rus’nell’ da caniggh’,

ch’avav’ fett’ gè d’ciatt’ figgh’,

ch’ putè sfamè tanta p’rsoun’,

faciav’ v’nì u furnar ch’ cingh’ o 6 uagnoun’.

 

E pò,  vers’ mezzadej, cioè a’ sfurnat’,

d’ pan’ frisc’k’ s’anghiav’ tutt’ a strat’..

e jerr’ cudd’ addor d’ suol’ e d’ m’ddeich’

a ricompens’ e mamm’ p’ tutta sta fateich!

 

 http://ginogarribba.myblog.it/media/01/00/3936309924.mp3

U ppan’ d’ na volt’ultima modifica: 2009-03-11T16:51:00+01:00da prof_giga
Reposta per primo quest’articolo

Lascia un commento