A pall’ d’Aré

Durante una notte brava, un giovinastro spiritoso si arrampicò sulla statua di Eraclio e gli tolse la palla di pietra che da secoli reggeva nella mano sinistra come simbolo di potenza e di dominio sul mondo.

Il gesto inconsulto suonò offesa al potente imperatore, il quale, redivivo, così si lamentò:

Preim’ ch’ accummenz’ sta sunat’,

v’avveis’ ca sta volt’ m’è n’gazzat’!

p’rce’ stu fett’ d’luerm’ a pall’

o sottoscritt’ nan ng’ l’ira fall’!

 

E c’u padretern’ je’ onest’ e galantom’,

m’avria fé sapè nom’ e cognom’

d’ cudd’ sort’ figgh’ d’ p…an’

ca m’è lluat’  a pall’ da jind’ a man’

e vularì sapè da cudd’ moul’

accom’jè ca l’è pr’dout u coul’!

 

Alman’ ch’ na pall’ a tanta ggent’

putav’ d’mostrè ch’err putent’…

mò, sta putenz’ a c’ l’è d’mustrall’

mo’, ch’è rumas’ propr’ senza pall’?

 

Jej m’conzol’ sol’ a nu p’nziir’

che a fé stu fett’ è stat’ nu frastìir’

p’rcè nu cittadein’ d’ varrett’

nan m’avrì mangat’ d’ r’spett’!

 

Ch’ cheda pall’ d’ciav’ e cr’stian’

ca jej t’nav’ u munn’ jind’ a na man’.

Mò, mbac’, tutt’ pot’n p’nzè

ca stoch’ na l’mas’n a c’r’chè;

Oppour’ tengh’ a man’ ch’ v’dè

c’ chiov’ fort’ o c’ stè a st’zz’ché!

 

Jej crat’ ca nemmengh’ v’ù p’nzat’

c’ denn’ ch’ stu fett’ e’ cap’tat’:

jind’ a cheda pall’ avav’ meis’

tutta quenn’ a storij du pajeis,

p’rcè jerr’ na pall’ a vì d’ for’,

ma jind’ stav’ nu r’gistrator’

andò t’nav’ tutt r’g’strat’

i uaj ca Varrett è cap’tat’

da quenn’ i venezian’ nel’300

m’annucev’n ciutt’ ciutt’ dall’Orient’

andò jerr’ t’nout’ in grand’onor’

in quent’ e’ stat’ u meggh’ imperator’.

 

 

E s’ccom’ fadda fadd’ mavev’n’ mbracat’

sop’ a na verch’… diciam’ un po’ scassat’,

appan’ ca passemm’ da Varrett’,

u mar’ fort’ a mmar’ m’ sc’ttett’,

e i venezian’ ca m’avevn’ arrubbat’

s’ccom’ picca preim’ jern’ mangiat’,

all’acqua fredd’… fu tutt’ n’ann’cat’!

 

Quenn’ u mar’ fort s’acclamett’

arruern’ i pisciajul’ da Varrett’

cu r’sacch’, a rat’cedd’, e i parangal’,

m’brachern’ da satt o… cap’tal’,

e a mezzadej du 19 megg’

fubb’ trasc’nat sop’ a spiegg’!

(e menumal’ ca nan stav’ u Br’gandein’

ca m’avri fett paghè pour a gabbein’!)

 

Ma dop’ tutt u sfurz’ ca facern’

m’lassern’ sop’ a ran’ e s’ n’ scer’n

V’nav’, sì, ogne tant da Varrett’

a Cumm’ssion’ chi sciir’ e cu’ Pr’fett’,

ma dop’ ch’ ern’ vist e scritt’ tutt’,

m’ lasser’n’ ghemm’ a mmar’ e a cap’ assutt’!

 

Stu fett’ scett’ nnenz’ ch’ vind’enn’

e rumanibb’ nderr’ fein’ a quenn’

chi cozz’l’ sop’ e pit’ e mbecc’ e mman’

m’ purtern’ pes’l pes’l jind’ a Duan’.

 

E pour’ ddè m’abbandunern’ arrat

ch’ appurè c’jer e and’erà nat’

ca mmezz’ a tenta strol’gh’ e sapout’,

na’ stav’ joun’ ca m’err can’sciout’!

 

Jè meggh’ ca n’è ddeich’ i f’ssarei

ca s’mb’ndern’ sop’ o cunt’ mei!

Nu maestr’ d’ latein’

c’o chiamern’ de Salein’,

diss’: “Cuss’ jè CUSTANTEIN”.

 

Nu sp’cuzz’ du Casal’

ca v’dè sciav’ ogne tent’

i pupidd’ a Do’ M’cal,

a v’derm’ nu giaghent’,

nan avett’ esitazion’

diss’: “Cuss’ jé F’CAZZON!”

 

Nu varviir’ d’ Ch’lonn’,

a v’derm’ in minigonn’

chi capidd’ alla “bebé”,

andò checch’ va a p’nzè?

ca s’ccom’ mmezz’ e flutt’

avav’ pers’ quas’ tutt’

e durant’ a trasc’nat’

m’err’ tutt’ svacandat’,

m’attandett’ da v’cein’,

diss: “Cuss’ jè signorein!”

 

N’zamm’, tra TEODOSIJ e VAL’NDEIN’,

F’D’REICH’ e CUSTANTEIN’

grech’, turch’ e b’zandein’,

…e cudd’alt’ signorein’,

succ’dett’ nu casein’!

tant’ è ver’ che alla fein’

rumanibb’ pall’ mman’

50 enn’ jind’a Duan’

asp’ttenn’ ca pacienz’,

d’appurè sta provenienz’.

 

Rumanibb’ tom’ tom’,

senz’attan’ e senza nom’,

fein’ a quenn’ padre Antonij,

resident’ a Manfr’donij,

pr’s’ndett’ nu progett’

d’puterm fé a p’zzett’

ca m’avev’na r’galè,

‘ndo putav’ abb’sugnè

acch’ssì, na volta tent’

m’ luev’n da nent’!

 

U progett’ d’stu fess’

fu acc’ttat’ tann’ stess’

e a dej appirs’, mbart i tre,

s’ m’ttern’ gè a tagghiè!

 

Preim’ d’ tutt’, satt’ a batt’,

m’ tagghier’n’ u d’satt’

e u m’ttern’, nan d’ man’,

ch’ p’suol’ a na campan’

ca quenn’ern i 40 òr’,

nan v’ deich’ c’ d’Iòr!

 

Po’, nan zecc’ c’ facer’n’,

i do ghemm’ m’tagghier’n’…

com’ a n’ervr’ d’ p’stezz’

m’ spruern’ pour’ i vrezz’…

ormai jerr’ add’v’ndat’

proprij u Re di mut’lat’

meis’ sop’ a nu s’deil’

com’ invalido civeil’!

 

Ma nel millequattrocentonovandoun,

assern’ finalment’ du’ p’rsoun’

ca d’cern’ d’mett’, a tutt’ i cost’,

i vrezz’, i ghemm’ e l’alt’ ccos’ o post’

e dop’ 25 s’ttman’,

da mutlat’ add’vndibb’ san’

chi ghemm’ nov’, a croc’ e a pall’ mman’!

 

Sol’ nu fett’ rumanav’

accom’ jè ca m’ chiamav’

C’ sarè, c’ nan sarè?

Sarè – sarè – sarè,

luern’ a S e rumanett’ ARE’

e da Erac’lj ch’err’ nat’,

sol’ ARE’ fubb’ chiamat’…

e acch’ssì s’è tramandat’.

 

A stu punt’ n’alta leit’ succ’dett’

ch’ stab’lì ando checch’ m’erna mett’

e dop’ addumannat a du’ Frangiis’

m’ m’ttern’, allembiit’, nnenz’ a Chiis’. (S. Sepolcr’)

 

U post’ m’ piacett’ p’rcè ddè,

tutt’ quant’ s’ v’nevn a ss’tté

ch’ r’pusers’, a deic’ chiecch’r’, a durmì

ma perà n’scioun’ a fé pipì.

 

Da sop’ jej s’ndav’ tutt’ i dett’

r’guard’ i cittadein’ d’ Varrett’

(accom’ fenn’ mò senza caterr’,

i mal’ lenggue’ ca stann’ jind’ e berr’)

e i mbruggh’l, i ccorn’ di cristian’,

i r’g’strav’ a pall’ ca t’nav’ mman’…

p’cchess’ mò, nu dubbij m’è v’nout’

ch’a ramb’ a pall’ è stat’ nu c’r’nout’!

 

Del rest’ jej stu fett’ gè u sapav’

p’nzenn’ a tutt’ i ccos’ ca v’dav’

p’ tutt chidd’ fi’ d’ bbona memm’

ca venn’ a fé a pipì mbecc’ a sta ghemm’

che a furij d’ess’ semb’ nnaffiat’,

da satt’ fein’ sop’ s’è tarlat’!

 

Mah! Sti ccos’ brutt’ ormai l’è superat’

i vat’ e stoch’ citt’ rass’gnat’!

Na sola cos’ nan pozz’ superall’

c’è rumanì assè timb’ senza pall’.

dall’Assessor’ addett’ ai monument’f,

na palla gross’ gross’ nan pretend’

qualungh’ sia a m’sour’ m’accuntend’

… pour’ c’ m’ m’tteit’ deich’ sein’

o post’ d’na pall’, do’ pallein’!

ca sp’renz’ ca mi pozz’ r’guardall’

preim’ ch’arreiv’ n’ alt’ rambapall’!

 

 http://ginogarribba.myblog.it/media/02/00/500037884.mp3

A pall’ d’Aréultima modifica: 2009-03-11T16:48:00+01:00da prof_giga
Reposta per primo quest’articolo

Lascia un commento